Forum Beograd Jagodina Ćuprija Paraćin

Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Napredna pretraga  

Vesti:

Samo za Registrovane članove je moguć pristup u kategoriji '' Ljubav & Sex & Lepotice''
Obavezno pročitajne uslove korišćenja Foruma ->
Uslovi Korišćenja

Autor Tema: Decija Gitarijada  (Pročitano 1799 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Decija Gitarijada

  • Član
  • Karma: +0/-0
  • Van mreže Van mreže
  • Pol: Žena
  • Poruke: 165
Decija Gitarijada
« poslato: 18-09-2009, 10:29:25 »

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1


Ovim Statutom Udruženje gradjanaDečija Gitarijada (u daljem tekstu - Udruženje), u skladu sa Zakonom o društvenim organizacijama i udruženjima građana, uređuje naročito sledeća pitanja:

1. Naziv udruženja.
2. Sedište udruženja i područje na kome se ostvaruje aktivnost Udruženja.
3. Pečat udruženja.
4. Ciljevi i sadržaj aktivnosti poslova Udruženja, odnosno delatnosti
5. Oblici i način organizovanja.
6. Članstvo u Udruženju, prava i obaveze i odgovornosti članova Udruženja.
7. Organi udruženja, njihova prava, dužnosti i odgovornosti.
8. Način izbora organa Udruženja, trajanje mandata članova organa i nosilaca funkcija Udruženja.
9. Zastupanje i predstavljanje Udruženja.
10. Pitanja o kojima se članovi Udruženja lično izjašnjavaju i način tog izjašnjavanja.
11. Obaveštavanje članova Udruženja i ostvarivanje javnosti rada.
12. Vršenje nadzora nad radom Udruženja i organa Udruženja.
13. Donošenja programa aktivnosti Udruženja.
14. Sredstva Udruženja.
15. Način donošenja odluke o prestanku rada Udruženja i način raspolaganja sredstvima u slučaju njegovog prestanka.
16. Udruživanje Udruženja u Savez Udruženja.
17. Poslovna saradnja sa drugim udruženjima, organizacijama, preduzećima i samostalnim preduzetnicima, uključujući i Agencije za muzičko posredovanje.
18. Način donošenja izmena i dopuna Statuta i drugih opštih akata Udruženja
19. Druga pitanja od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja i aktivnosti, kao i pitanja iz međusobnih odnosa članova Udruženja.

 

Član 2.


Udruženja se osniva na neodređeno vreme.

Član 3.


Udruženje se NE osniva radi sticanja dobiti ( Neprofitabilno Udruženje ), ali će troškove nastale obavljanjem poslova za račun članova Udruženja, naplatiti iz članarine i drugih sredstava Udruženja i to evidentirati u knjigovodstvu kao troškove poslovanja Udruženja za račun članova.

Član 4.


Udruženje je pravno lice sa svim pravima, obavezama i odgovornostima, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
U pravnom prometu sa trećim licima Udruženje istupa u svoje ime i za račun svojih članova.

Član 5.


Za obaveze Udruženja, kada Udruženje istupa u ime i za račun svojih članova, članovi Udruženja odgovaraju do iznosa tržišne vrednosti članova za čiji račun Udruženje radi.II NAZIV UDRUŽENJA

Član 6.


Udruženje ima pun i skraćen naziv.
Pun naziv Udruženja glasi : UDRUŽENJE GRAĐANA DEČIJA GITARIJADA
Skraćeni naziv Udruženja je : DEČIJA GITARIJADA (DG)

Član 7.


Odlukom upravnog odbora Udruženja, Udruženje može promeniti naziv.

Član 8.


Udruženje može imati i svoj logo i znak.
Logo i znak Udruženja Utvrđuje Upravni odbor Udruženja svojom odlukom, nakon čega će o tome obavestiti nadležni državni organ.


III SEDIŠTE UDRUŽENJA I PODRUČJE NA KOME UDRUŽENJE OSTVARUJE SVOJE AKTIVNOSTI.

Član 9.


Sedište udruženja je u Jagodini.

Član 10.


Udruženje deluje na teritoriji Srbije i sire.
Član 11.


Udruženje preko svojih članova obavlja aktivnosti i ciljeve, odnosno delatnosti na teritoriji Srbije i sire u skladu sa Zakonom.


IV PEČAT UDRUŽENJA

Član 12.


Udruženje ima pečat i štambilj.
Pečat udruženja je okruglog oblika uobičajene veličine koji sadrži pun naziv i sedište iz člana 6 i logo ovog statuta. UDRUŽENJE GRADJANA GECIJA GITARIJADA.

Član 13.


Štambilj Udruženja je pravougaonog oblika uobičajene veličine. Štambilj sadrži pun naziv udruženja, prostor za upisivanje brojeva „Br_____“ i prostor za upisivanje datuma „________ god.“, i sedište udruženja.


V CILJEVI I ZADACI UDRUŽENJA, ODNOSNO DELATNOST

Član 14.


Osnovni ciljevi Udruženja:
1. zalaganje za afirmaciju  rok,blues,jazz i klasicne muzike, mladih i neafirmisanih autora i decijih grupa – bendova, članova Udruženja i dece van udruzenja.
2. promocija rok, rok,blues,jazz i klasicne muzike članova Udruženja i dece van udruzenja.
3. organizovanje na neprofitnoj osnovi za potrebe svojih članova koncerata, festivala kao oblika manifestacija rok blues,jazz i klasicne muzike i projekata članova Udruženja i dece van udruzenja.
4. zalaganje za zaštitu autorskih prava članova Udruženja;
5. zalaganje za obezbeđenje putnih i transportnih olakšica za članove Udruženja;
6. zalaganje za olakšice pri nabavci muzičkih instrumenata i muzičke opreme, za članove Udruženja, na neprofitnoj osnovi;
7. Istraživanja domaćeg i stranog tržišta radi promovisanja autorske rok,blues,jazz i klasicne muzike,članova Udruženja, na neprofitnoj osnovi;
8. Kordinacija rada na razvoju i usavršavanju rada članova Udruženja i dece van udruzenja.
9. zalaganje za usavršavanje i specijalizaciju članova Udruženja i dece van udruzenja u oblasti muzike i delovanja u muzičkom stvaralaštvu i sire.

Član 15.


Radi ostvarivanja ciljeva Udruženja, zbog kojih je Udruženje osnovano, Udruženje obavlja naročito sledeće zadatke:
1. Zalaganje za regulisanje obaveznog socijalnog i penzionog osiguranja svojih članova.
2. Propagiranje rada, ciljeva i aktivnosti Udruženja.


VI OBLICI I NAČIN ORGANIZOVANJA

Član 16.


Udruženje je samostalna organizacija udruženih građana, koji su pokazali interesovanje za udruživanje, radi postizanja svojih ciljeva na polju rok,blues,jazz i klasicne muzike.

Član 17.


Organizacioni oblik udruženja je u formi UDRUŽENJA GRAĐANA


VII ČLANSTVO U UDRUŽENJU, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA UDRUŽENJA

Član 18.


Članstvo u Udruženju je samostalno.
Član udruženja može biti građanin koji prihvata prava, obaveze i odgovornosti predviđene ovim statutom i odlukama Skupštine i Upravnog odbora Udruženja.
Svojstvo člana Udruženja građanin stiče potpisivanjem izjave pristupnice o prihvatanju ciljeva i zadataka iz delatnosti članova Udruženja.
 Član Udruženja dokazuje svoje članstvo,članskom kartom Udruženja.

Član 19.


Prava, obaveze i odgovornosti članova Udruženja su :
1. da se u svom poslovnom ponašanju pridržavaju poslovnog morala;
2. da aktivno učestvuju u radu i oblicima delovanja Udruženja;
3. da biraju i da budu birani u organe i radna tela Udruženja;
4. da daju predloge, sugestije i primedbe na rad Udruženja;
5. da učestvuju u izvršavanju zajedničkih dogovorenih poslova i zadataka koje Udruženje preuzme ugovorom ili dogovorom;
6. da neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika učestvuju u radu Udruženja;
7. da istupe iz Udruženja pod uslovima i na način predviđenim ovim Statutom.

Član 20.


Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem ili isključenjem o čemu odlučuje Upravni odbor Udruženja.
Članu Udruženja prestaje članstvo u Udruženje isključenjem :
- ako se ne pridržava odredaba ovog statuta,
- ako postupa suprotno ciljevima obavezama iz člana 19. ovog Statuta,
- u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.
Odluku o isključenju člana Udruženja iz Udruženja donosi Upravni odbor Udruženja na obrazloženi predlog Predsednika Upravnog odbora Udruženja, većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Isključeni član Udruženja ima pravo u roku od 15 dana od dana isključenja podneti pravo žalbe Skupštini Udruženja, koju Skupština Udruženja mora razmatrati na prvoj narednoj sednici Skupštine Udruženja, na kojoj potvrđuje ili poništava odluku Upravnog odbora.
Odluka Skupštine je neopoziva i na nju nema pravo žalbe.
Član 21.


Pristupanje Udruženju novog člana ili grupe, vrši se na osnovu pismene izjave pristupnice sa prihvatanjem prava, obaveze i odgovornosti predviđenih ovim Statutom.
Odluku o prijemu novog člana Udruženja donosi Upravni odbor na predlog predsednika, odnosno zamenika predsednika skupštine, a članstvo se stiče uplatom propisane članarine, bez obzira na vreme u toku godine kada je doneta odluka o prijemu ( pun iznos članarine ). Novi član Udruženja ima sva prava, obaveze i odgovornosti kao i osnivači Udruženja.


VIII ORGANI UDRUŽENJA, NJIHOVA PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Član 22.


Organi Udruženja su:
A. Skupština kao najviši organ Udruženja.
B. Upravni odbor Udruženja.
C. Nadzorni odbor Udruženja.
D.Programski Savet Udruzenja.

A. SKUPŠTINA

Član 23.


Skupština je najviši organ Udruženja.
Skupštinu Udruženja sačinjavaju svi članovi Udruženja.
Skupština iz svojih redova bira Predsednika i Zamenika predsednika Skupštine.
Predsednik i njegov zamenik biraju se na period od 4 ( četiri ) godine, sa pravom ponovnog izbora.
Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik Udruženja, odnosno zamenik ukoliko je Predsednik sprečen, a u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Član 24.


Skupština Udruženja obavlja sledeće poslove:
- bira predsednika i zamenika predsedika Skupštine,
- bira članove Upravnog odbora Udruženja,
- bira članove Nadzornog odbora Udruženja,
- bira članove Programskog Saveta Udruženja,
- donosi, menja i dopunjuje Statut Udruženja,
- donosi godišnji program Udruženja,
- razmatra i usvaja izveštaje o radu Nadzornog odbora,
- razmatra i usvaja izveštaje o radu Programskog Saveta Udruženja,
- razmatra izveštaje ( godišnje ) o poslovanju Udruženja,
- donosi poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima i ovim Statutom.

1. Sazivanje Skupštine

Član 25.


Skupština Udruženja se po pravilu saziva jednom godišnje.
Skupština Udruženja može se sazvati i više puta godišnje (vanredna ) ukoliko za to postoje razlozi

Član 26.


Vanrednu Skupštinu saziva predsednik Skupštine, odnosno njegov zamenik, na predlog upravnog odbora ili Nadzornog odbora, ili na zahtev 1/3 članova Skupštine Udruženja.
U slučaju da predsednik, odnosno zamenik predsednika Skupštine Udruženja po zahtevu iz predhodnog stava ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva, Skupštinu može sazvati predsednik, odnosno zamenik predsednika Upravnog odbora.
Član 27.


Skupština se po pravilu saziva pismenim putem i to najmanje 7 dana pre održavanja.
Skupština se može sazvati i putem sredstava komunikacije (faks, telefon, telegram, SMS, E-mail ).
U obaveštenju o održavanju Skupštine objavljuje se dnevni red.
Ukoliko je na dnevnom redu promena Statuta i drugih opštih akata Udruženja koje donosi Skupština, u obaveštenju o sazivanju Skupštine, obavezno je označiti gde se nalaze predlozi Statuta i drugih akata, ukoliko ne postoji finansijska mogućnost da se predlozi dostave svakom članu Skupštine.2. Rad Skupštine
Član 28.


Skupština Udruženja može da radi ako je prisutno najmanje 51% (pedesetjedan) od ukupnog broja članova.
Odluke skupštine su punovažne ako je za takvu odluku glasala većina prisutnih članova.


B. UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA

Član 29.


Upravni odbor je organ upravljanja Udruženja, u skladu sa smernicama Skupštine Udruženja.
Upravni odbor ima 5 članova.
Skupština Udruženja bira članove Upravnog odbora na period od 4 (četiri) godine, sa pravom ponovnog izbora više puta. Upravni odbor iz svojih redova bira predsednika i zamenika predsednika Upravnog odbora, koji na istu funkciju mogu biti birani više puta.1. Delokrug rada Upravnog odbora

Član 30.


Upravni odbor Udruženja:
1. priprema predloge odluka Skupštine i izvršava njene odluke,
2. predlaže Skupštini godišnje programe rada Udruženja,
3. podnosi Skupštini godišnje izveštaje o realizaciji programa rada Udruženja,
4. bira predsednika i zamenika predsednika upravnog odbora,
5. obrazuje i imenuje članove radnih i pomoćnih tela ( komisila, radne grupe i sl. ),
6. donosi i realizuje finansijski plan Udruženja,
7. donosi odluku o visini članarine,
8. donosi odluku o odobravanju sporazuma i ugovora o poslovnoj saradnji sa drugim subjektima, u skladu sa ovim statutom,
9. odlučuje o prijemu novih članova Udruženja,
10. odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Udruženja,
11. utvrđuje cenovnik svojih usluga koje Udruženje obavlja za članove Udruženja,
12. donosi odluke o investicionim i drugim nabavkama Udruženja,
13. donosi odluku o isključenju članova iz Udruženja,
14. stara se za zakonitost rada Udruženja i sprovođenju ciljeva i aktivnosti Udruženja.


2. Rad Upravnog odbora

Član 31.


Upravni odbor Udruženja radi na sednicama.
Sednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi.
Sednice Upravnog odbora zakazuje i njima predsedava predsednik Upravnog odbora.
Sednice Upravnog odbora priprema predsednik Upravnog odbora uz konsultacije sa predsedikom Skupštine Udruženja.
Sazivanje sednica Upravnog odbora vrši se pismeno i putem sredstava komunikacije.

Član 32.


Sednice upravnog odbora mogu da rade ako je prisutno više od polovine od ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Upravni odbor na sednici odlučuje većinom broja glasova prisutnih članova.
U slučaju jednakog broja glasova, odnosno podele glasova, glas predsednika je odlučujući.
Sednicama Upravnog odbora obavezno prisustvuje predsednik Skupštine, bez prava glasa, a sa pravom davanja predloga i sugestija za donošenje što kvalitetnijih i zakonitih odluka. Ukoliko predsednik Skupštine smatra da je odluka Upravnog odbora protivna interesima i ciljevima Udruženja i protivzakonita, upozoriće na to Upravni odbor odmah na sednici, a ako Upravni odbor i pored datog upozorenja donese takvu odluku, Predsednik Skupštine će odmah sazvati vanrednu sednicu Skupštine radi raspravljanja o donetoj odluci.

Član 33.


Ako između dva zasedanja Skupštine mesto člana Upravnog odbora ostane upražnjeno, Upravni odbor može izvršiti kooptiranje novog člana, ali najviše do 1/3 članova koliko Upravni odbor broji.
O kooptiranju članova upravnog odbora, predsednik Upravnog odbora obaveštava Skupštinu na prvom narednom zasedanju i od Skupštine traži verifikaciju.


V. NADZORNI ODBOR UDRUŽENJAČlan 34.


Nadzorni organ je organ nadzora i kontrole rada Udruženja.
Nadzorni odbor ima Predsednika i dva člana.
Predsednika i članove Nadzornog odbora bira Skupština iz redova svojih članova i eksternih-stručnih lica koji poznaju finansijsko poslovanje i propise iz ovih oblasti.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine, i isti članovi mogu biti više puta birani.

Član 35.


Osnovni zadak Nadzornog odbora je kontrola zakonitosti rada Udruženja kao celine i delovanja pojedinih članova, odnosno orkestara, grupa i bendova u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, a naročito:
1. vrši kontrolu nad zakonitošću rada Upravnog odbora i predsednika Skupštine Udruženja,
2. kontroliše godišnje i periodične finansijske izveštaje, bilanse, i utvrđuje da li su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji,
3. kontroliše i utvrđuje da li se poslovne knjige vode uredno i u skladu sa Zakonom,
4. obavlja i druge poslove nadzora koji po svojoj prirodi poslova pripadaju u delokrug rada nadzornog odbora, a u skladu sa Zakonom.
Nadzorni odbor pismeno obaveštava Skupštinu udruženja, preko Predsednika Skupštine o svom radu i nađenom stanju, ukazujući na eventualne uočene propuste i protivzakonite radnje.

IX ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 36.


Udruženje zastupa i predstavlja predsednik i podpredsednik Skupštine Udruženja bez ograničenja.
U odsutnosti (duže odsutnosti) predsednika i podpredsednikaSkupštine, Udruženje predstavlja i zastupa predsednik ili zamenik predsednika Upravnog odbora sa neograničenim ovlašćenjem, ukoliko Upravni odbor Udruženja drugčije ne odluči.
U određenim slučajevima i uslovima, Udruženje mogu zastupati i druga lica, članovi Udruženja i druga lica izvan Udruženja ( Agencija za poslovne usluge i advokati ) u granicama ovlašćenja koje utvrdi Upravni odbor Udruženja (specijalna punomoćja).

Član 37.

    PROGRAMSKI SAVET UDRUŽENJA

    Zadaci Programskog Saveta su: preslušavanje snimaka učesnika u projektu,davanje smernica mladim muzičarima članovima Udruženja(deci van udruženja) i učestvovanje u kreiranju programa na događajima Udruženja.
Programski savet se sastaje najmanje dva puta godišnje.

Programski savet može održavati radionice i časove na kojima će mladim učesnicima davati savete kako da postupaju u budućoj karijeri.
Članovi Programskog saveta će takođe biti i promoteri “Dečije Gitarijade” u svojim državama i u svojim javnim nastupima će promovisati Udruženje.

Broj članova Programskog Saveta je neograničen.


X PITANJA KOJIM SE ČLANOVI UDRUŽENJA LIČNO IZJAŠNJAVAJU I NAČIN TOG IZJAŠNJAVANJA

Član 38.


Članovi udruženja se lično izjašnjavaju o:
1. Statutu Udruženja, na Skupštini Udruženja.
2. udruživanje u savez Udruženja, kojom se konvalidira odluka Upravnog odbora.
3. Drugim pitanjima u skladu sa Zakonom, i kada to Predsednik Skupštine zatraži na sednici Upravnog odbora.


XI OBAVEŠTAVANJE ČLANOVA UDRUŽENJA I OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 39.


Rad udruženja je javan.
Javnost se obezbeđuje stalnim i sistematskim informisanjem svih članova o radu Udruženja.

Član 40.


Predsedik Skupštine organizovaće obaveštavanje članova Udruženja o svim pitanjima i svim donetim odlukama i aktivnostima Udruženja.
Za informisanje članova Udruženja koristiće se najpogodniji oblici bez stvaranja velikih finansijskih troškova.
XII SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 41.


Udruženje stiče sredstva iz:
- Članarine;
- poklona i donacija;
- budžeta lokalne samouprave, Grada, Republike Srbije i drugih nevladinih fondova u cilju unapređenja kulture muzičke scene;
- prilozima članova Udruženja;
- na drugi način predviđen Zakonom.XIII NAČIN DONOŠENJA ODLUKE O PRESTANKU RADA UDRUŽENJA I NAČIN RASPOLAGANJA SREDSTVIMA PO PRESTANKU UDRUŽENJA

Član 42.


Udruženje prestaje sa radom:
1. odlukom Skupštine Udruženja.
2. ako se broj članova Udruženja smanji ispod zakonskog minimuma predviđenog za osnivanje Udruženja (3članova).
3. ako je Udruženju zabranjen rad iz razloga predviđenih Zakonom (član 39. Zakona).
4. ako se utvrdi da je Udruženje prestalo sa radom.

Član 43.


U slučaju prestanka Udruženja, shodno predhodnom članu, Predsednik Skupštine Udruženja je dužan da u roku od 15 dana obavesti nadležni organ za registraciju, radi brisanja iz registra.
Član 43.
U slučaju prestanka Udruženja, imovina Udruženja upotrebiće se:
- za izmirenje neizmirenih obaveza prema poreskoj upravi,
- za izmirenje obaveza prema članovima Udruženja ako postoje,
- za druge potrebe predviđene Zakonom i odlukom Skupštine Udruženja.


XIV POSLOVNA SARADNJA SA DRUGIM UDRUŽENJIMA, PREDUZEĆIMA, SAMOSTALNIM PREDUZETNICIMA I DRUGIM ORGANIZACIJAMA I ZAJEDNICAMA

Član 44.


U ostvarivanju svojih ciljeva i programskih zadataka Udruženje ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama, udruženjima, može stupati u saveze organizacija, kao i pristupati međunarodnim organizacijama. Odluku o tome donosi Skupština Udruženja i o tome obaveštava nadležni državni organ u Zakonom propisanom roku.


XV OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA UDRUŽENJA

Član 45.


Udruženje može angažovati agenciju agenciju radi obavljanja stručnih poslova i tehničnih poslova ili te poslove poveriti drugim pravnim i fizičkim licima, odnosno preduzetnicima (agencijama i sl.).
Udruženje može zaposliti određeno lice radi obavljanja poslova ili deo poslova iz predhodnog stava.
Član 46.


Radi vođenja poslovnih knjiga u skladu sa Zakonom u računovođstvu i reviziji, Udruženje može poveriti te poslove ovlašćenoj agenciji za knjigivodstvene poslove u skladu sa odlukom Upravnog odbora Udruženja.
Za obavljanje pravnih poslova, Upravni odbor Udruženja može odlučiti da te poslove poveri advokatu, ageniciji, ili drugom stručnom licu.

XVI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 47.


Na pitanja koja nisu regulisana ovim statutom ili su u suprotnosti sa Zakonom, neposredno će se primenjivati Zakon ili će se doneti statutarna odluka ili posebna odluka kojom će se na opšti način urediti određeno pitanje.
Opštim aktom Udruženja, koje donosi Upravni odbor, može se urediti određeno pitanje u Udruženju u skladu sa Zakonom.


Član 48.


Izmene i dopune ovog statuta vrši Skupština Udruženja na predlog Upravnog odbora Udruženja.

Član 49.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
« Poslednja izmena: 25-11-2009, 09:53:24 od strane Decija Gitarijada »
Sačuvana
"ZGAZI DROGU NAVUCI SE NA MUZIKU"
 

Stranica je napravljena za 0.112 sekundi sa 25 upita.